Московское Общество Греков
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΣ

День в Истории- День рождения нашего заслуженного соотечественника Гавриила Харитоновича Попова

День в Истории.

Ημέρα στην Ιστορία.

Γενέθλια του άξιου μας συμπατριώτη Γ.Χ.Ποπόβ – επιστήμονα, κοινωνικού και πολιτικού παράγοντα, πρώτου δήμαρχου της Μόσχας (πρωτεύουσας της Σοβ. Εν. και της Ρωσίας), Ιδρυτή και πρόεδρου του Διεθνούς πανεπιστημίου της Μόσχας, Πρόεδρου της ελληνικής κοινωνικής οργάνωσης στην Σοβιετική Ενωση “Πόντος”.

День рождения нашего заслуженного соотечественника Гавриила Харитоновича Попова – ученого, общественного деятеля, российского политика, первого мэра Москвы (столицы СССР и России), основателя и президента Международного университета в Москве, руководителя Объединения греков Советского Союза “Понтос”.

“Россия может быть в ХХI веке великой, если она будет страной науки, страной культуры, страной, где ведущая сила — интеллигенция. Будущее величие России — быть одним из мировых центров науки”.

...2 сентября 2014 г.  Ключевая задача России (завершение выхода из бюрократического социализма)” – актовая лекция президента Международного университета в Москве Гавриила Харитоновича ПОПОВА.

Тезисы выступления Г.Х.Попова.
“…Талантливые люди должны иметь возможность занимать ключевые позиции в государстве и обществе”.
“…Выживание России в 21-м веке – это успехи в области образования. …Где учим? Чему учим? Скольких учим? Корыстолюбие бюрократии, дети представителей которой получают образование в элитных школах и учебных заведениях. …”Раскулачивание” бюрократии не как класс, а изменение роли – освободить бюрократию от роли командования. …Смотреть вперед. Работать надо не кулаками, а мозгами”. Реформа государственной службы. Решения должны приниматься на десятилетия, 20, 30, 50 лет вперед. Перманентные вызовы. Необходимость проведения постиндустриальных реформ. Мир – это новые цивилизации. Элита общества в эту систему не вписывается. Происходит проедание природных ресурсов будущих поколений. Всем руководит бюрократия, а стимулов у нее нет. Коррупция. Откаты. Распилы бюджетов.   …3-я и 4-я власть являются придатками исполнительной власти.

СМИ, все суды должны быть независимыми. …Реформы в социальной сфере. Дикий разрыв между бедностью и богатством. Ограничение личного богатства.

…Освободить бюрократию от рычагов оперативного контроля. Они могут командовать, но не вести конкурентную интеллектуальную деятельность.

…От нынешней модели местных органов, выступающих как агенты верхов, надо перейти к независимой земской системе. А.И.Солженицын в земствах видел один из главных рычагов обустройства России. Земства должны быть построены не на принципе разделения властей, а на принципе, который выдвигал анархизм и который Ленин объявил советским — принцип сочетания в каждом гражданине и решающего, и исполняющего решения.

…”Болотная” площадь. Когда народ, жаждущий перемен, увидел на Болотной площади на трибуне тех, кто там собрался, то его энтузиазм сразу же исчез. Народ наш умный. Он быстро разобрался во всем”. Интеллигенция. Не подготовила программу перемен даже при прямых покушениях на свои права. …Никаким активным противодействиям наша интеллигенция оказалась не готова”.

В своем выступлении – лекции открытия учебного года в МУМе Г.Х. Попов коснулся тем армии, медицины, образования, науки, космоса, санкциям против России.. “…Армия великой державе нужна. Но для подлинного величия нужно искать нечто гораздо большее: быть страной, на которую не только опасно, но и неразумно нападать. …Надо иметь то, чего не имеют другие и в чем они нуждаются. Я много думал на эту тему. Таким участком, в котором Россия будет всегда иметь преимущество, является ее теоретическая наука, питающаяся ее великой культурой. …

Вот пример. Есть Международная космическая станция (МКС). Кто-нибудь собирается подвергнуть МКС санкциям? Нет.

О чем говорит пример МКС? Надо иметь то, чего не имеют другие и в чем они нуждаются”.

…Необходимо провести реформу национального устройства России. От нынешней, ленинско-сталинской модели решения национальной проблемы в виде национально-территориальной автономии надо перейти к другой модели — национально-культурной автономии. В условиях повсеместного перемещения по стране и миру людей разных национальностей национальные проблемы граждан надо решать без привязки к какой-то территории.
При благоприятном стечении обстоятельств нынешний строй может продолжать существование. Но перспектив у него нет. И причина в том, что он противоречивое сочетание нового — постиндустриального в экономике и старого — государственно-бюрократического в непроизводственной сфере. Сосуществовать долго эти две несовместимые части не смогут”.

Об успехах в эпохе “после Ельцина”.

“…Достигнуты в послеельцинскую эпоху определенные успехи. Достаточно назвать такие выдающиеся достижения, как мир в Чечне. Воссоединение Крыма. Преодоление дефицита бюджета. Создание золотовалютного резерва. …Я верю в добрые намерения наших властей, и особенно лидеров. Но я долгие годы видел, как тонули самые добрые намерения Хрущева, Брежнева, Косыгина, Андропова. И пришел к выводу: если не дают отдачи усилия людей одаренных, обладающих властью, воодушевленных хорошими намерениями — значит, надо искать причину в системе.

А что происходит в системе? В системе номенклатурного и олигархического постиндустриализма сохранились все главные наследственные неизлечимые болезни государственно-бюрократического советского социализма: отсутствие внутренних стимулов роста эффективности. Потребительство. Иждивенчество. Волюнтаризм. Субъективизм. Фаворитизм. Коррупция.  …Сохранилась и опасная неспособность вскрывать свои ошибки и делать выводы”.

Будущее России.

“…Если говорить о карте и компасе для будущего России, важно представлять, каким оно будет на нашей планете.

Но некоторые зарницы будущего уже обозначились. Есть подход антиглобалистов. Есть подход евроскептиков. Есть подход «зеленых». Есть подход движения «Пять звезд» в Италии или «Альтернатива для Германии». Есть подход движений «Захвати Уолл-стрит», которое отвергает претензии денег и финансистов на командную роль в цивилизации. Мир идет к жизни без банков, курсов валют и вообще без финансов как особого бизнеса.

Все эти подходы несут черты будущей цивилизации. Я бы ее назвал — вслед за великим Шарлем Фурье — «строем социального гарантизма».

Нам в России, создавая свою перспективную карту, надо все это учитывать. Впереди у нас в ХХI веке сверхтрудное будущее. Но шансы еще есть».

…Почему у России так мало союзников?

—…Почему у России так мало подлинных союзников?

— О какой России мы говорим? У русской культуры в мире — огромное число союзников. У русского народа — тоже. К тому же десятки миллионов русских живут за границей. Не исключено, что русская диаспора сейчас самая большая по численности в мире. А если речь идет о нынешнем российском государстве – то кому нужны в союзники российская номенклатура и олигархи, капитал которых — миллиарды долларов — по преимуществу за рубежом. Ну, а по большому счету — у кого из других государств есть много настоящих союзников? У Китая? У Японии? У Франции? У Германии? У США? Партнеры есть — да и то по отдельным вопросам и на определенное время.

«…Если не знаешь, куда плыть — никакой ветер не будет попутным»

– Отталкиваюсь от констатации в вашей только что завершившейся лекции. …Цена реформ (Горбачева, Ельцина) – это распад СССР,  20 миллионов русских за пределами российской отчизны, это торжество бюрократии и олигархии. Все трудности упали на плечи простых людей. Знали ли Горбачев и Ельцин, их политическое окружение, куда ведут их реформы? Реформы, как вы точно сказали, без компаса и дорожной карты.

– …Нельзя работать, не имея четкого представления о будущем и о возможных путях к нему. Условно говоря, нельзя пускаться в плавание без карты и компаса. Как говорили наши с вами древние предки: «Если не знаешь, куда плыть — никакой ветер не будет попутным».

…Воссоединение Крыма с Россией – это благое дело.

– Гавриил Харитонович! Буквально несколько дней назад я вернулся из Крыма. Могу с абсолютной уверенностью сказать, что жители Крыма в их абсолютной составляющей, несмотря на различного рода трудности переходного периода, восприняли воссоединение Крыма с Россией, как великое благо, как чудодейственный Божий промысел.  …Как мирными средствами можно было выйти из этой ситуации?

– …Что такое Крым? Типичное наследие бюрократического социализма и произвола. Этот вопрос надо было решать сразу, оперативно и решительно. Согласен, воссоединение Крыма с Россией -это благое дело, выражение чаяний абсолютного большинства его жителей. Другой вопрос, что все это можно было сделать без сегодняшних издержек. …Конец 1991 года. Тогдашний (президент) президент  независимой Украины Леонид Кравчук несколько раз переспрашивал изумленно первого президента России Бориса Ельцина: Вы нам оставляете Крым?!”. Б.Ельцину и его тогдашнему окружению, это величайшая беда и их вина, было не до Крыма. У них были совершенно иные приоритеты – как можно быстрее выдворить из Кремля М.Горбачева.

31 октября 2014 года. День в Истории. День рождения нашего выдающегося соотечественника Г.Х.Попова.

«Есть греки-философы, есть воины, есть коммерсанты.
Я принадлежу к первой категории — к тем, кто ищет Знания».

«…Моя работа — читать. …Моя профессия — думать».

Гавриил Харитонович! Дорогой соотечественник! Здоровья, долгих до ста лет жизни, исполнения всего задуманного и…  обращать свой взор, делиться своей греческой сократовской мудростью с сотнями тысяч наших соотечественников в России и постсоветском пространстве. Χρόνια πολλά!

Никос Сидиропулос. Москва. Νίκος Σιδηρόπουλος. Μόσχα.

Дорогие друзья, Приглашаем вас поддержать деятельность Московского общества греков.
Посильный вклад каждого станет весомой помощью для нашего Общества!
Только всем вместе нам удастся сделать жизнь греческой диаспоры столицы той, о которой мы все мечтаем!
2018-01-12T15:06:07+03:00