Московское Общество Греков
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΣ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ГРЕКОВ:

 

 1. Акритов П.П.
 2. Акритова Р.
 3. Александрис Г.В.
 4. Алексанова О.Е.
 5. Алексов А.З.
 6. Алисова В.В.
 7. Аманатов Г.И.
 8. Анисимова Е.В.
 9. Анисимова Н.В.
 10. Антониади В.Д.
 11. Антониади Д.Д.
 12. Антонов Д.М.
 13. Антошкова Т.В.
 14. Арамисова Д.А.
 15. Арджанова Э.И.
 16. Арутюнов А.В.
 17. Арутюнов В.Ю.
 18. Арутюнова Н.А.
 19. Асланидис А.И.
 20. Асланидис Д.И.
 21. Асланидис Е.И.
 22. Асланидис И.Д.
 23. Асланова С.Н.
 24. Асланян П.Э.
 25. Астаева Т.Л.
 26. Афти Е.А.
 27. Афуксениди Г.Е.
 28. Ахман О.Ф.
 29. Багатуров К.Ф.
 30. Багатурова Е.В.
 31. Банный Ю.В.
 32. Баратова Е.В.
 33. Белокурова В.В.
 34. Белявская Л.Ф.
 35. Береснева М.В.
 36. Беров Г.П.
 37. Беров Д.Г.
 38. Беров О.Г.
 39. Блинкова Н.Л.
 40. Борисенко Е.Ю.
 41. Булыкина Е.А.
 42. Бырлэдяну Д.В.
 43. Бычкова М.М.
 44. Важенина О.Г.
 45. Вепренцева Н.В.
 46. Викторенкова К.А.
 47. Воронкова К.В.
 48. Галчева Э.В.
 49. Георгиади К.А.
 50. Георгиади Э.Г.
 51. Герасимова М.А.
 52. Голуб В.А.
 53. Грибас Н.
 54. Григориадис Д.В.
 55. Григориадис И.А.
 56. Григориадис К.В.
 57. Громакова Н.В.
 58. Даниленко И.А.
 59. Даниленко С.В.
 60. Демтирова Г.Г.
 61. Джадова Е.И.
 62. Джейранова А.Г.
 63. Димидис Р.И.
 64. Димитриади М.Ф.
 65. Дионисиади А.А.
 66. Дионисиади А.А.
 67. Дионисиади А.А.
 68. Дионисиади Д.Д.
 69. Дионисиади Д.А.
 70. Дионисиади Д.А.
 71. Дионисиади И.Ю.
 72. Дионисиади Н.Л.
 73. Домбругов Д.П.
 74. Дорофеева Е.И.
 75. Дружинина А.И.
 76. Дульнева Л.А.
 77. Евдокимова Е.М.
 78. Ерицян Н.
 79. Ерошенко И.Л.
 80. Жатько Н.В.
 81. Журавлёва Е.С.
 82. Задорожный Д.П.
 83. Зыбина С.Ф.
 84. Иванова Е.Р
 85. Иванова Е.
 86. Ивановская Л.В.
 87. Илиопуло А.А.
 88. Илиопуло А.А.
 89. Илиопуло Г.А.
 90. Илиопуло Г.П.
 91. Илиопуло Д.А.
 92. Илиопуло Т.А.
 93. Илиопуло Э.Г.
 94. Илиопуло Э.А.
 95. Илюшин А.В.
 96. Илюшина Н.П
 97. Илясова Д.А.
 98. Иорданиди И.Ф.
 99. Исковских Д.А.
 100. Казаков И.М.
 101. Калбазов С.Ф.
 102. Калинкина Д.Ю.
 103. Карабанов А.Г.
 104. Карагезова Е.И.
 105. Карасавиди А.С.
 106. Карасавиди З.Н.
 107. Карафулиди Ф.А.
 108. Караяниди Р.Д.
 109. Карданов В.А.
 110. Карибов А.М.
 111. Карибов Д.А.
 112. Карибова Е.Н.
 113. Карибова Н.А.
 114. Картавенко (Грамматопуло) И.М.
 115. Кивриди К.С.
 116. Кивриди С.Д.
 117. Киликян А.А.
 118. Кирязи С.А.
 119. Кисель Е.Г.
 120. Колчкова Э.Н.
 121. Костанец Б.И.
 122. Костанец И.В.
 123. Костанец Т.М.
 124. Коренченко Г.К.
 125. Котанов Д.П.
 126. Котанова Х.К.
 127. Краснова Н.П.
 128. Кузнецова Н.Н.
 129. Кулик В.Н.
 130. Кулькина Е.В.
 131. Купцова Е.Н.
 132. Кустова Е.А.
 133. Кучеренко С.В.
 134. Кюрджиду Ф.
 135. Кюрджиев Д.Н.
 136. Кюрдзидис Э.К.
 137. Лазарева О.А.
 138. Леонтьев К.В.
 139. Линькова Е.О.
 140. Лобачева И.В.
 141. Магар Т.Г.
 142. Макаева Л.Р.
 143. Макарова Д.Н.
 144. Малышева С.В.
 145. Малышкин М.А.
 146. Маркарова А.С.
 147. Маркунова А.Б. 
 148. Мезиров П.Р. 
 149. Мезиров Р.В. 
 150. Мезиров Ф.В.
 151. Мезирова А.Ш.
 152. Мезирова В.Ф.
 153. Мезирова М.Д.
 154. Мезирова Э.Г.
 155. Меликов Г.И.
 156. Метакса Т.Х.
 157. Моисеева Э.С.
 158. Морданов П.Л.
 159. Морданова П.К.
 160. Мурадов А.А.
 161. Мурадов Д.А.
 162. Мурадов О.А.
 163. Мурадова  Б.Т.
 164. Мурадова Д.И.
 165. Мурадова И.Д.
 166. Мурадова К.Д.
 167. Мурадова Э.Г.
 168. Муцко А.С.
 169. Назаров С.Г.
 170. Нантцу Н.
 171. Невская С.Н.
 172. Никитина Ю.А.
 173. Николаев С.В.
 174. Николаева З.В.
 175. Николаиди Т.А.
 176. Новрадова-Василиади С.М.
 177. Павлов А.И.
 178. Панаетов А.Н.
 179. Панаетов А.П.
 180. Панаетова Е.И.
 181. Пантелова Х.М.
 182. Папантиму М.А.
 183. Параскевов Н.М.
 184. Параскевов С.С.
 185. Параскевопуло П.П.
 186. Пасианиди В.Д.
 187. Паяниди А.П.
 188. Пелюкпашиди О.И.
 189. Пепеляева К.И.
 190. Петрова Е.В. 
 191. Петрова И.В.
 192. Петровичева А.М.
 193. Пимениди М.
 194. Позов Д.В.
 195. Позов Ф.С.
 196. Позова Н.А.
 197. Политов Я.С.
 198. Полихрониди А.Д.
 199. Полихрониди С.А.
 200. Полякова М.В.
 201. Попов С.О.
 202. Попандопуло А.В.
 203. Попандопуло Э.М
 204. Поснагки С.П.
 205. Поспергелис Т.Г.
 206. Прокопиду М.И.
 207. Пурсанова Е.А.
 208. Пятницкая М.М.
 209. Пятницкий М.А.
 210. Ратникова О.О.
 211. Романовская М.А.
 212. Руцкая С.С.
 213. Рыбалко Л.Г.
 214. Рыженков Ю.Е.
 215. Саввиди Н.И.
 216. Савопуло Я.А.
 217. Саленко Е.Г.
 218. Самарчиев К.В.
 219. Сафарова Д.И.
 220. Сафарова К.И.
 221. Сафарян К.М.
 222. Сахаджи В.С.
 223. Семенов Я.С.
 224. Сидериду А.Я.
 225. Сидиропулос Н.Х.
 226. Синефакис Д.А.
 227. Сканави А.А.
 228. Скокова Е.С.
 229. Смирнов Д.П.
 230. Сотириадис А.Т.
 231. Стоматов Д.Х.
 232. Тазова Д.В.
 233. Тарасова Н.С.
 234. Татаров И.
 235. Татарова В.Г.
 236. Татарова И.В.
 237. Татарова Л.Г.
 238. Тахчиди Е.Х.
 239. Тахчиди Н.Х.
 240. Тахчиди Х.П.
 241. Тенишева А.Э.
 242. Терсенова Н.Ю.
 243. Тимофеу Е.В.
 244. Топузов В.Х.
 245. Топузов Е.Х.
 246. Топузов Х.В.
 247. Топузов Х.В.
 248. Топузова Е.Ю.
 249. Топузова Н.Б.
 250. Топузова О.А.
 251. Ферисова Н.И.
 252. Фирсов Д.А.
 253. Фомина И.Н.
 254. Фонотова О.В.
 255. Фостиропуло Д.Г. 
 256. Фостиропуло М.Д.
 257. Фостиропуло С.Р.
 258. Фролова В.А.
 259. Хаген А.В.
 260. Харитонова К.Ф.
 261. Харлампиди М.А.
 262. Хачева К.К.
 263. Хаширов А.И.
 264. Хиониди А.И.
 265. Хмелевская Л.В.
 266. Цацалов А.Т.
 267. Цацалов О.Т.
 268. Цацалов Т.Х.
 269. Цацалова Г.А.
 270. Цацалова З.Х.
 271. Цацалова Т.А.
 272. Чайка Е.П.
 273. Чакалов Х.
 274. Чамурлиев Г.О.
 275. Чвёрткин Я.М.
 276. Чехалова И.И.
 277. Чуракаева Е.Д.
 278. Шайниди А.П
 279. Шеремет Е.Е.
 280. Шефф И.А.
 281. Шишков И.А.
 282. Шушанов Я.П.
 283. Шушанова И.П.
 284. Щербаков В.И.
 285. Щербакова Э.А.
 286. Эмексизов А.С.
 287. Эминов П.Х.
 288. Эсаулова Т.И.
 289. Юрлов С.А.
 290. Якимиди К.С.
 291. Янаков Г.В.
 292. Янници Т.

Если Вы предоставили оригинал заявления о принятии в члены МОГ/ продлении членства и оплатили членский взнос за 2021 год, но Вашего имени нет в списке действительных членов Общества, или если у Вас возникли другие вопросы, напишите нам, пожалуйста:

Дорогие друзья, Приглашаем вас поддержать деятельность Московского общества греков.
Посильный вклад каждого станет весомой помощью для нашего Общества!
Только всем вместе нам удастся сделать жизнь греческой диаспоры столицы той, о которой мы все мечтаем!
2021-10-15T17:38:30+03:00